Základné zásady a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti INVICTUM s. r. o.

Vážení klienti, ďakujeme vám, že ste navštívili našu webovú stránku.

Spoločnosť INVICTUM s. r. o., Veľký Slavkov 340, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 51 482 274, ako prevádzkovateľ webovej stránky tantrakosice.sk, si váži záujem, ktorý ste prejavili o ňu, jej produkty a služby návštevou jej webovej stránky.

Kladieme si za úlohu chrániť osobné údaje, ktoré boli spoločnosti od klientov poskytnuté, v súlade s nariadením Európskej únie 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov. Spoločnosť prijala všetky technické, organizačné a personálne opatrenia na bezpečné získavanie, spracovanie a uloženie všetkých osobných údajov klientov spoločnosti. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov klientov spoločnosti pred nezákonnými formami spracúvania.

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania a uchovávania osobných údajov realizované spoločnosťou INVICTUM s. r. o.:
Dôvod spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti nevyhnutné preto, aby mohla:

• poskytovať plnenie vyplývajúce zo zmluvy alebo poskytnutia služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje klientov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
• plniť zákonné a zmluvné povinnosti;
• chrániť oprávnené záujmy spoločnosti, klientov a iných osôb.

Pravidlá pri získavaní a správe osobných údajov:

• prístup k získaným osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú povinné dodržiavať Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov
• poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa realizuje výlučne na základe požiadaviek osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom
• na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie
• Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z využívania našich služieb a nákupu produktov
• osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely
• poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi po dobu maximálne 5 rokov od ich nadobudnutia

Pravidlá dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese: INVICTUM s. r. o., Veľký Slavkov 340, 059 91 Veľký Slavkov alebo na emailovej adrese tantrapoprad@gmail.com

Ako Sa Objednám A Kde Vás Nájdem?

Na masáž sa objednáte výhradne telefonicky. Na sms ani neznáme čísla nereagujeme. Objednávku je potrebné vykonať aspoň 1 hodinu vopred, odporúčame ale deň vopred. Náš salón nájdete na ulici Hviezdoslavova 6, Košice, v budove Athrium. Vstup do budovy je priamo po schodoch z ulice vedľa Záložne. Po vstupe do budovy smerujete vľavo k výťahu a idete ním na 3. poschodie, kde už nájdete náš salón.

CLOSE
CLOSE